Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky a potvrzení objednávek prodávajícího (dále jen Zhotovitel) Anna Krídlová, Textilná výroba, týkající se prodeje produktů v internetovém obchodě Ak-autopotahy.cz, které jsou publikované na internetové adrese: www.ak-autopotahy.cz.

1.2. Adresa prodávajícího je: Anna Krídlová, Textilná výroba, Námestie SNP 88, 908 85 Brodské. Na této adrese je možné si osobně převzít objednaný produkt, uplatňovat reklamace nebo podávat stížnosti.

1.3. Kupující, tj. objednatel (dále jen "Zákazník") je každá osoba, které vystaví firmě Anna Krídlová Textilná výroba objednávku v souladu s těmito podmínkami.

1.4. Každý, kdo vystaví firmě Anna Krídlová, Textilná výroba objednávku zároveň prohlašuje, že tyto podmínky akceptuje bez výhrad.

1.5. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

2.2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.

2.3. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou autodoplňků, které jsou specifikovány v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.

3.2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

3.3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

4. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

4.1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost Anna Krídlová, Textilná výroba. Dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele. Zástupce zhotovitele – se rozumí všechny provozovny zhotovitele. Objednané výrobky mohou být dodány prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.

4.2. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

4.3. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovený výrobek pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.

4.4. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.

4.5. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovený výrobek převzít a uhradit za něj příslušnou cenu.

4.6. Zákazník souhlasí s tím, aby jej zhotovitel oslovil prostřednictvím emailu ve věci jeho souhlasu s pravidelným odběrem obchodních sdělení zhotovitele. Bez tohoto souhlasu, který musí zákazník vyjádřit, není zhotovitel oprávněn zasílat zákazníkovi žádná obchodní sdělení.

4.7. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.

4.8. Zákazník poskytuje zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo zákazníkem zvolení zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5. Objednávání

5.1 Koupě produktů přes www.ak-autopotahy.cz vzniká na základě vyplnění povinných údajů kupujícím do on-line formuláře. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

Fyzické osoby:

 •  jméno a příjmení
 •  adresu pro doručení produktu
 •  telefon a e-mailovou adresu
 •  způsob platby
 •  způsob doručen
 •  popis produktu
 •  množství

Firmy:

 •  název a sídlo firmy zapsané v obchodním rejstříku
 •  IČ, DIČ (pokud zároveň je Zákazník registrovaný jako plátce DPH)
 •  jméno a příjmení kupujícího daný produkt
 •  adresu pro doručení produktu
 •  telefon a e-mailovou adresu
 •  způsob platby
 •  způsob doručení
 •  popis produktu
 •  množství

5.2 Přijaté objednávky překontrolujeme a v případě nutnosti telefonicky ověříme správnost objednávky. 

6. Způsoby platby

6.1 Na výběr má Zákazník dva způsoby platby, které jsou uvedené v objednávkovém formuláři:

Platba na dobírku při dodání výrobku

 •  po obdržení objednávky bude kupujícímu odeslané potvrzení o přijetí objednávky
 •  produkt bude kupujícímu zaslán poštou na dobírku
 •  kupující zaplatí dohodnutou cenu při přebrání produktu

Platba převodem na účet

 •  po obdržení objednávky bude kupujícímu odeslané potvrzení o přijetí objednávky
 •  kupující uhradí na účet společnosti Anna Krídlová Textilná výroba, č.ú.  1426682058 / 0200 VÚB cenu výrobku, která je uvedená na objednávce
 •  jako variabilní symbol uveďte své číslo objednávky. Například, když číslo objednávky bude 0000015, bude mít variabilní symbol tvar 0000015. 
 •  po převedení finanční částky na účet prodávajícího a jeho následné obdržení bude kupujícímu produkt odeslán na adresu uvedenou v objednávce.
 •  produkt bude kupujícímu odeslán do 5 pracovních dní po obdržení platby.

7. Způsob dodání

7.1 Zaslání výrobku je Českou poštou na dobírku, kdy poštovné je zdarma.

7.2 Zákazník je povinný po převzetí výrobku z pošty zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě neúplnosti nebo chybného vypracování produktu kontaktovat naší společnost.

8. Záruka kvality, reklamace

8.1. Zhotovitel dodá objednaný výrobek nepoškozený a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita výrobku určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

8.2. Objednaný výrobek bude dodavatelem dodán v co nejkratší lhůtě.

8.3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím objednaného výrobku a uhrazením dohodnuté ceny.

9. Reklamační řád

9. 1. Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád.

9. 2. Reklamace vad díla (objednaného zboží) musí být uplatněna písemnou formou se specifikací vady a neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení. Zákazník musí sdělit zhotoviteli číslo původní objednávky či jiný identifikační údaj, dle které lze jednoznačně určit púvodní objednávku.

9. 3. Výrobce neručí za vady způsobené neodbornou montáží a nedodržením návodu na použití.

9. 4. Zodpovědnost za vady, záruka se nevztahuje na produkt poškozený v důsledku nesprávné nebo nedostatečné údržby.

9.5. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen závadu opravit nebo vyměnit vadný výrobek nebo jeho část za novou nový.

9. 6.  Reklamaci nelze uznat u výrobků, jejichž záruční lhůta stanovená výrobcem je v době zpracování prošlá.

9. 7.  Nedodání zakázky - při nedodání výrobku ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje:

a) číslo objednávky a nebo datum objednání výrobku

9. 8. Způsob vyřízení:

V případě opožděného dodání výrobku poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu s díla.

9. 9. Lhůty k vyřízení reklamace

9. 9. 1. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

9. 9. 2. Pokuď zhotovitelem dodané autopotahy nesedí je zákazník povinen udělat patřičnou fotodokumentaci, kde je zřetelně vidět, že potha není zhotovený správně, tudíž je nepoužitelný. Danou fotodokumentaci pak třeba zaslat na emailovou adresu obchod@ak-autopotahy.cz anebo na tel. číslo 775 254 087.

10. Další ustanovení

10. 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít výrobek u jím zvoleného dodavatele bez odkladu v nejkratším možném termínu. Nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem

10. 2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.

10. 3. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

10. 4. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

10. 5. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

10. 6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

10. 7. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č10. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10. 8. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

11. Závěrečná ustanovení

11. 1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (Zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.

11. 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

11. 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČ).

11. 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

11. 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.

11. 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7. 2010

11. 7.  Fotky látek (materiálů) v konfigurátoru nemusí vždy představovat úplně přesnou podobu, barvu anebo odtín látky. Proto máte možnost požádat o vzorky látek, které Vám rádi bezplatně zašleme poštou na Vaši adresu. Není proto možné uvést jako důvod reklamace to, že potah, který jste obdrželi není barevně úplně totožný jako potah, který jste objednávali přes náš e-shop. 

V případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.