Ochrana osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len "Zásady spracúvania osobných údajov") vydala spoločnosť AK autopotahy, so sídlom Námestie SNP 88 Brodské 908 85 (ďalej len "Spoločnosť").

Tieto VOP opisujú, ako spoločnosť zhromažďuje, spracováva a zdieľa informácie od používateľov ("používateľ") webovej stránky www.lerstudio.cz a od zákazníkov ("zákazník"), ktorí využívajú jej služby. Tieto OP sa nevzťahujú na informácie spracúvané zákazníkmi Spoločnosti, ktorí využívajú jej služby.

Spoločnosť je správcom a spracovateľom osobných údajov zákazníkov, ktorí ich poskytujú pri objednávaní tovaru a služieb, pri vstupe do vernostného programu alebo pri prihlásení sa na odber noviniek a používateľov webovej stránky www.ak-autopotahy.cz. Spoločnosť môže na spracúvanie osobných údajov využívať ďalších spracovateľov uvedených nižšie.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celú ZOO a uistili sa, že ste plne porozumeli poskytnutým informáciám. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto VOP alebo zhromažďovania, spracovania a zdieľania osobných údajov spoločnosťou, kontaktujte nás na obchod@ak-autopotahy.cz.

2. AKÉ ÚDAJE SA BUDÚ SPRACOVÁVAŤ

Spoločnosť spracúva údaje získané používaním webovej stránky a prostredníctvom súborov cookie.Na lepšie zacielenie reklamných kampaní a zlepšenie webovej stránky využíva spoločnosť informácie o stránkach, ktoré si používatelia prezerajú, alebo o odkazoch, na ktoré klikli, a o ďalších aktivitách na webovej stránke, ako je napríklad vyplnenie objednávkových a kontaktných formulárov. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky prostredníctvom nástrojov Spoločnosti a nástrojov spracovateľov údajov uvedených nižšie. Ak ste vo svojom zariadení povolili ukladanie súborov cookie, tieto údaje sa zhromažďujú aj prostredníctvom týchto súborov.

Spoločnosť spracúva predovšetkým údaje, ktoré poskytujete pri vytváraní a používaní používateľského účtu, vytváraní objednávky alebo registrácii do vernostného programu a pri prihlásení sa na odber noviniek.Niektoré osobné údaje sú potrebné na registráciu (meno a e-mailová adresa) a slúžia na základnú identifikáciu používateľa alebo prihlásenie do zákazníckeho účtu. Údaje, ktoré spoločnosť spracúva pri registrácii na odber informačného bulletinu alebo pri vytváraní používateľského účtu, môžu byť nasledovné:

 • Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Dodacia adresa
 • Identifikačné údaje spoločnosti
 • Platobné údaje
 • Údaje o prístupe k serveru, e-mailu a webu
 • Ďalšie informácie potrebné na plnenie zmluvného vzťahu 

Spoločnosť vedome nezhromažďuje informácie od detí mladších ako 15 rokov a deti mladšie ako 15 rokov nemôžu využívať jej služby. Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo osobné údaje v rozpore s týmito OP, môžete nás o tom informovať na obchod@ak-autopotahy.cz.

3. NA AKÉ ÚČELY SA BUDE OU POUŽÍVAŤ

Spoločnosť vždy spracúva osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli zhromaždené, na základe oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo súhlasu. Osobné údaje spracúvame na rôzne účely, najmä:

 • plnenie a vykonávanie uzatvorených zmlúv a objednávok,
 • plnenie zákonných povinností v oblasti účtovníctva, daní alebo podľa požiadaviek iných platných zákonov a predpisov, alebo podľa požiadaviek akéhokoľvek právneho postupu alebo vládneho orgánu.
 • plnenie zákonných povinností v oblasti účtovníctva, daní alebo podľa požiadaviek iných platných zákonov a predpisov, alebo podľa požiadaviek akéhokoľvek právneho postupu alebo vládneho orgánu.
 • odoslanie odpovede na dotaz od používateľa webovej stránky,
 • odpoveď na konkrétnu pracovnú ponuku,
 • analýza návštevnosti webových stránok s cieľom zlepšiť služby a ponuku,
 • marketingové oslovenie prostredníctvom elektronického kontaktu,
 • na spracovanie transakcií a odhaľovanie podvodov,
 • cielenie na potenciálnych zákazníkov prostredníctvom online reklamy. Na lepšie zacielenie reklamy a optimalizáciu webovej stránky spoločnosť využíva informácie o aktivite používateľov na webovej stránke. Tieto informácie zahŕňajú údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie.
 • Push notifikace. Ak máte túto funkciu zapnutú, spoločnosť môže odosielať push oznámenia priamo v rozhraní webovej stránky. Tieto oznámenia sa zobrazujú na základe vášho súhlasu udeleného po zobrazení príslušného oznámenia v rozhraní webovej stránky.

4. SPRACOVATEĽOV, KTORÍ MAJÚ PRÍSTUP K ÚDAJOM

Osobné údaje spracúva predovšetkým Spoločnosť a jej zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, a dodávatelia Spoločnosti, ak sú spracúvané v súvislosti s plnením a realizáciou zmlúv a objednávok (napr. prepravné spoločnosti).

Spoločnosť môže na spracovanie osobných údajov využívať aj tzv. sprostredkovateľa. Tieto subjekty môžu spracúvať osobné údaje len na účely a spôsobom určeným spoločnosťou a nesmú ich bez ďalšieho súhlasu šíriť ďalej. Spracovateľom odovzdávame len údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na poskytovanie svojich služieb;

V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť preniesť osobné údaje iným subjektom (spracovateľom).

Osobné údaje sa môžu prenášať týmto spracovateľom:

 • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov Spoločnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou, elektronickej správy údajov alebo účtovníctva,
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak to vyžadujú platné právne predpisy;
 • iným subjektom v prípade neočakávanej udalosti, keď je zverejnenie nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo je nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti.

5. OBDOBIE, POČAS KTORÉHO SA BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ.

Osobné údaje na účely uvedené v bode 3 sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na splnenie týchto účelov a po dobu nevyhnutnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú zákonom. Potom sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje môžu uchovávať len na účely Národného štatistického úradu, na vedecké účely a na účely archivácie.

Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.

 • Spoločnosť spracúva osobné údaje registrovaných zákazníkov až do zrušenia ich registrácie. Kontaktné údaje zákazníkov sa spracúvajú počas trvania obchodného vzťahu alebo dovtedy, kým zákazník údaje neaktualizuje.
 • V prípade zákazníkov služieb je spoločnosť oprávnená spracúvať ich základné osobné, identifikačné, kontaktné, servisné a komunikačné údaje so spoločnosťou po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy.
 • V prípade nákupu tovaru od spoločnosti je spoločnosť oprávnená spracúvať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 • Faktúry vystavené Spoločnosťou sa archivujú 10 rokov od dátumu vystavenia v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Z dôvodu potreby preukázania právneho dôvodu vystavenia faktúr sa archivujú aj zmluvy po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.
 • Údaje zhromaždené na marketingové účely sa spracúvajú počas celého trvania súhlasu, t. j. aj dovtedy, kým používateľ povolí ich ukladanie v rámci nastavení súborov cookie na webovej stránke alebo v prehliadači. Spracovanie môže pokračovať aj po odvolaní súhlasu, najneskôr do uplynutia platnosti príslušného typu súboru cookie.
 • Predajná a marketingová komunikácia prostredníctvom elektronického kontaktu sa zasiela až do odvolania súhlasu alebo do zrušenia odberu.

6. ODVOLANIE SÚHLASU

Zákazníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odberu akýchkoľvek marketingových a obchodných oznámení vrátane:

 • kliknutím na príslušný odkaz v pätičke každého obchodného oznámenia;
 • na špecializovanej webovej stránke;
 • zaslaním žiadosti na kontakt

Používateľ môže vypnúť cielenie reklamy (cookies) zmenou priamo vo svojom prehliadači. Ak zakážete ukladanie vybraných súborov cookie, niektoré časti webovej stránky nemusia fungovať správne. 

7. METÓDY SPRACOVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované a uložené:

 • strojové (automatizované) prostredníctvom počítačového hardvéru a softvéru,
 • v písomnej forme.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak je dotknutá osoba identifikovateľnou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže svoju totožnosť, má tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti:

 • potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje.,
 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, predpokladanom trvaní spracúvania, existencii práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo o obmedzenie alebo namietanie proti spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu, akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, vhodných zárukách v prípade prenosu údajov mimo EÚ,
 • ak nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti je spoločnosť oprávnená účtovať primeraný poplatok za kópiu osobných údajov.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa článku 16 GDPR máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť spracúva. Máte tiež povinnosť oznámiť zmeny svojich osobných údajov a predložiť dôkazy o tom, že k takýmto zmenám došlo. Ste tiež povinní spolupracovať so Spoločnosťou, ak sa zistí, že osobné údaje, ktoré o vás spracúva, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

Právo na vymazanie

Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie takýchto osobných údajov. Štúdio vytvorilo mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 GDPR má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania až do vyriešenia sťažnosti, ak spochybňuje presnosť osobných údajov, dôvody spracúvania alebo ak písomne namieta proti spracúvaniu v sídle spoločnosti.

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania

Podľa článku 19 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej spoločnosť oznámila prípad opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. V prípade opravy alebo vymazania osobných údajov bude Spoločnosť informovať jednotlivých príjemcov s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám ako prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať nás o prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak by výkon tohto práva nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody tretích strán, vašej žiadosti nemožno vyhovieť.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa článku 21 GDPR máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou. Ak Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak ste spoločnosti udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a konkrétnym prejavom vôle, a to buď písomne na adresu sídla Spoločnosti, alebo e-mailom na adresu obchod@ak-autopotahy.cz.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje. Spoločnosť uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského úsudku s právnymi účinkami na dotknuté osoby.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.: www.uoou.cz.

9. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje a iné informácie o svojich zákazníkoch a používateľoch svojich služieb. Na tento účel používa rôzne bezpečnostné technológie a opatrenia určené na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Opatrenia, ktoré používa, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti primeranú riziku zneužitia osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov sa pravidelne testuje a ochrana sa neustále zlepšuje. Majte však na pamäti, že nie je možné zaručiť 100 % bezpečnosť internetu.

Všetky osobné údaje v elektronickej podobe sa uchovávajú v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len osoby, ktoré bezprostredne potrebujú pracovať s osobnými údajmi na účely stanovené v tejto politike, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

10. KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese obchod@ak-autopotahy.cz.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť AK-Autopotahy, so sídlom Námestie SNP 88 Brodské 908 85.

11. AKTUALIZÁCIA ZOOÚ

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto zásad nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na nasledujúcom odkaze www.ak-autopotahy.cz/ochrana-osobnich-udaju-soupis

Tieto ZOO sú účinné od 1. 1. 2019.